Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden. Voor het gebruik van onze website(s) zijn de Voorwaarden website Delite van toepassing. Deze ziet u hieronder. V.w.b. privacy wetgeving en in het bijzonder de AVG/GDPR wetgeving waar Delite acteert als subprocessor zijn Standaardclausules voor verwerking van toepassing. Die kunt u hier inzien. Delite is aangesloten bij de branchevereniging Nederland ICT en hanteert de door deze organisatie aanbevolen werkwijze en handelt conform de Data Pro bepalingen. Delite hecht veel waarde aan privacy en beveiliging. De procedures die Delite hanteert kunnen met u gedeeld worden. Neem hiervoor contact met ons op via Contact.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van de Delite, gevestigd en kantoorhoudende te (5656 AE) Eindhoven aan de High Tech Campus 9, (hierna: ‘Delite’). Delite is uitgever van een aantal online platforms (combinaties website, nieuwsbrief etc.). Daarnaast heeft Delite een aantal online producten en diensten waaronder Envation, SparkleTV. Elk bezoek aan de websites van Delite is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website(s) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’). Delite kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Delite aan de samenstelling van haar websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze websites aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Delite garandeert niet dat de websites te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. Delite behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. Delite sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, het gebruik van informatie die door middel van de websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze websites voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze websites niet hinderen, en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

 1. Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Delite of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze websites plaatsen;
 2. Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites hinderen;
 3. Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites;
 4. De beveiliging van onze websites niet ontwijken of hinderen;
 5. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
 6. Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Account aanmaken” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze websites te weigeren.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Delite deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Delite enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Delite is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de websites van Delite berusten uitsluitend bij Delite en haar licentiegevers. Delite behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de websites van Delite voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delite is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van Delite geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Account aanmaken

Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op één of meerdere van onze websites gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

 1. correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en
 2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om de Persgroep hier per direct van op de hoogte te stellen.

Delite heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van Delite in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels bij plaatsen content

Indien u een account heeft aangemaakt en de betreffende website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora etc) zijn spelregels van toepassing.

Zodat onze websites een prettige plek blijven voor iedereen vragen wij u rekening te houden met enkele eenvoudige spelregels:

 • Wees beleefd
 • Maak u bekend
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
 • Geef argumenten voor uw mening
 • Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
 • Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
 • Gebruik geen schuttingtaal
 • Plaats geen reclame uiting
 • Plaats geen privégegevens van derden
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
 • Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
 • Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

Delite sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart Delite en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt Delite zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites geeft u Delite en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Privacy en cookies

Het privacystatement en het cookiestatement van de Persgroep zijn van toepassing op ieder gebruik van websites van Delite en maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Kijk op /privacy voor het privacystatement. Delite legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van Delite vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u teruglezen via /cookies in het cookiestatement van Delite.

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het Delite account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te 's Hertogenbosch is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.